Racibórz, dnia 31 sierpnia 2021 r.

Zadanie 4 nr   etap : IV- Opracowanie bazy scenariuszy symulacyjnych

SPECJALISTA DS. TWORZENIA BAZY SCENARIUSZY SYMULACYJNYCH

Okres realizacji: 01.10.2021- 31.12.2021

Cel:

Realizacja efektów uczenia na poszczególnych modułach kształcenia na kierunku pielęgniarstwo metodą symulacji medycznej w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej.

Działanie realizowane w ramach celu głównego projektu: Poprawa jakości i zwiększenie konkurencyjności kształcenia na kier. pielęgniarstwo IKFiZ PWSZ w Raciborzu w zakresie kształcenia studentów i kadr med. przez wdrożenie Programu Rozwojowego kształcenia praktycznego metodą symulacji medycznej i utworzenie  MCSM w latach 2020 – 23. Poprawa ta przełoży się na wzrost zainteresowania studiami na kierunku.

Opis zadania:

▪ opracowanie bazy scenariuszy symulacyjnych

▪ zarządzanie i konfiguracja sieci i serwerów audio-wideo;

▪ dokonywanie  napraw  i  konserwacji  sprzętu,  symulatorów medycznych pod

względem informatycznym;

▪ zarządzanie przepływem danych w ramach symulacji medycznej i egzaminu

OSCE;

▪ instalowanie, konfiguracja i utrzymywanie w  ruchu  sprzętu  i  oprogramowania

systemowego;

▪ instalowanie,  konfiguracja  i  utrzymywanie  w  ruchu  aplikacji  funkcjonującej  w

MCSM;

▪ współpraca  z  personelem  MCSM  oraz  pracownikami  innych  jednostek

organizacyjnych Uczelni;

▪ przygotowanie, wdrażanie i aktualizowanie procedury bezpieczeństwa systemu;

▪ prowadzenie dokumentacji systemu, w tym dziennika serwisowania i awarii;

▪ tworzenie i rozwijanie nowych aplikacji;

▪ interweniowanie w przypadku wystąpienia awarii  sprzętu  lub

oprogramowania systemowego;

▪ konserwacja i nadzór nad bazą danych.

Wymagania:

  1. Wykształcenie informatyczne
  2. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i programów informatycznych
  3. kandydat/kandydatka, który/która deklaruje chęć opracowania, jest zatrudniony/a w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu, posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu przedmiotu zamówienia.

Wymagane dokumenty:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. List motywacyjny
  3. Życiorys
  4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  5. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczeń
  6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wymagane dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z adnotacjąNABÓR W RAMACH PROJEKTU Programu Rozwojowego kierunku pielęgniarstwo IKFiZ w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu” w PWSZ w Raciborzu”, w Biurze Projektu,  I piętro pokój 231. Ostateczny termin składania wniosków  do 15 września  2021 r.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej:

Dodatkowe kwestie związane z udziałem w projekcie określa REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0026/19 dostępnym na stronie https://prkp.pwsz.raciborz.edu.pl/  w zakładce „Regulamin naboru do projektu”