O PROGRAMIE

Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (MCSM) jest głównym celem projektu „Program rozwojowy kierunku pielęgniarstwo IKFiZ w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  w Raciborzu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia.  Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

MCSM  stanowić będzie nowoczesną bazę dydaktyczną, przeznaczoną do praktycznej nauki zawodu na kierunku pielęgniarstwo.  W skład obiektu wejdzie 6 sal dydaktycznych, które będę wyposażone w wysokiej jakości symulatory medyczne i trenażery.  Zapewni to możliwość kształcenia studentów w warunkach zbliżonych do warunków szpitalnych. Jest to nieodzowna forma kształcenia umiejętności pielęgniarskich, w sytuacji, gdy pacjenci szpitala muszą wyrazić świadomą zgodę na przeprowadzane procedury medyczne. Coraz większa liczba pacjentów nie wyraża zgody, żeby czynności medyczne wykonywali studenci, dlatego MCSM jest konieczną oraz uznaną w Polsce i na Świecie metodą praktycznej nauki zawodu.

Każda z 6 sal wchodzącą w skład MCSM będzie pełniła inną funkcję.

Opis sal

Sala wysokiej wierności będzie odzwierciedleniem szpitala, tu studenci, będą realizowali scenariusze symulacyjne wysokiej wierności w warunkach fizycznego i emocjonalnego realizmu. W tej sali nauka  jest oparta na zasadach:  wierności symulatorów, wierności miejsca oraz wierności psychologicznej. Znajdujące się tu zaawansowane symulatory pozwolą na odwzorowanie  stanu pacjenta, zgodnego z jednostką chorobową i aktualnym stanem zdrowia. Pozwolą na zmianę parametrów życiowych adekwatnie do wprowadzanych przez studentów procedur medycznych.  Czynności wykonywane przez studentów będą nagrywane, a następnie w sali debriefingu  oglądane i analizowane. Każdy student będzie miał możliwość obejrzenia filmu nagranego podczas wykonywania zleconych przez nauczyciela zadań i określenia czy podjęte przez niego działania były zgodne z obowiązującymi standardami.  Będzie to również miejsce, gdzie studenci będą uczyli się prawidłowej komunikacji z pacjentem i współpracy w zespole terapeutycznym. W sali tej będą symulatory odzwierciedlające pacjentów dorosłych, dzieci i niemowlaki.

Na sali umiejętności pielęgniarskich, podczas realizowania scenariuszy  pośredniej i niskiej wierności studenci będą zdobywali wiedzę i kompetencje  z zakresu pielęgniarstwa w różnych jednostkach chorobowych – począwszy od pielęgniarstwa zachowawczego, onkologicznego, chirurgicznego, opieki paliatywnej, traumatologii i ortopedii.

Sala umiejętności technicznych to miejsce, gdzie studenci będą rozpoczynali naukę zawodu, tutaj będą uczyć się techniki wykonywania podstawowych czynności pielęgniarskich takich jak: zakładanie wkłuć, podłączania wlewów dożylnych, pobierania krwi, cewnikowania, podawania leków, prowadzenia dokumentacji medycznej.  Zajęcia na tej sali będą cechowały się dużą powtarzalnością, co da studentom możliwość kompleksowego opanowania techniki wykonywania poszczególnych procedur.

Sale ALS/BLS to dwie sale służące do nauki podstawowych i zaawansowanych czynności ratujących życie. Skomputeryzowane symulatory i trenażery umożliwią naukę rozpoznawania stanów zagrożenia życia, prawidłowego udrażniania dróg oddechowych w sposób bezprzyrządowy i przyrządowy (np. intubacja), wentylację pacjenta oraz prawidłowego uciskania klatki piersiowej podczas wykonywania zewnętrznego masażu serca. Dzięki oprogramowaniu symulatorów możliwy będzie pomiar głębokości ucisków klatki piersiowej
z zaznaczeniem zbyt płytkich lub zbyt głębokich uciśnięć, relaksacji klatki piersiowej, prawidłowego miejsca ułożenia rąk podczas reanimacji, częstotliwości ucisków, pojemności wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji. Studenci będą mogli bezpośrednio kontrolować swoje działania i korygować błędy.

Sala OSCE będzie salą egzaminacyjną na której będą odbywały się Obiektywne Strukturalne Egzaminy Kliniczne (Objective  Structured Clinical Examination). Egzamin ten będzie formą sprawdzania umiejętności praktycznych. Wszyscy studenci będą otrzymywali do wykonania jednakowe zadania w tym samym czasie na różnych stanowiskach egzaminacyjnych
i w identycznych przedziałach czasowych będą zmieniać stanowiska egzaminacyjne. Ocena studentów będzie odbywa się według identycznych kryteriów na podstawie check-list, co umożliwi obiektywne i sprawiedliwe sprawdzenie umiejętności zdobytych podczas zajęć.

Zakończenie projektu związanego z powstaniem i uruchomieniem MCSM jest przewidziane na IV kwartał 2022 roku.

BIURO PROJEKTU

Zapraszamy do kontaktu

32 415 50 20

prkp@pwszrac.pl

ulica Słowackiego 45, Racibórz 47-400