Racibórz, dnia 23 marca 2021 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w  Raciborzu poszukuje kandydatów / kandydatek do realizacji zadania w ramach projektu Programu Rozwojowego kierunku pielęgniarstwo IKFiZ w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu,

w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

nr projektu: POWR.05.03.00-00-0026/19

Zadanie:

 1. OPRACOWANIE STANDARYZOWANEGO SCENARIUSZA STUDIUM PRZYPADKU

Okres realizacji: 01.04.2021 r. – 31.05.2021 r.

 • OPRACOWANIE KART PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ

Okres realizacji:  01.04.2021 r. – 31.12.2021 r.

Cel:

Realizacja efektów uczenia na poszczególnych modułach kształcenia na kierunku pielęgniarstwo metodą symulacji medycznej w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej.

Działanie realizowane w ramach celu głównego projektu: Poprawa jakości i zwiększenie konkurencyjności kształcenia na kier. pielęgniarstwo IKFiZ PWSZ w Raciborzu w zakresie kształcenia studentów i kadr med. Przez wdrożenie Programu Rozwojowego kształcenia praktycznego metodą symulacji medycznej i utworzenie monoprofilowego CSM w latach. 2020 – 22. Poprawa ta przełoży się na wzrost zainteresowania studiami na kierunku.

PUNKT 1

Opis zadania:

Scenariusze będą tworzone na podstawie kart przedmiotów opracowanych dla poszczególnych modułów kształcenia przy współpracy nauczycieli akademickich zgłoszonych do prowadzenia zajęć w CSM

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe
 2. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i programu Microsoft Office
 3. kandydat/kandydatka, który/która deklaruje chęć opracowania, jest zatrudniony/a w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu, posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu przedmiotu zamówienia.

PUNKT 2

Opis zadania:

Opracowanie kart przedmiotów zgodnych z efektami kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w CSM

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe
 2. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i programu Microsoft Office
 3. kandydat/kandydatka, który/która deklaruje chęć opracowania, jest zatrudniony/a w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu, posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu przedmiotu zamówienia.

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. List motywacyjny
 3. Życiorys
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczeń
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wymagane dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z adnotacjąNABÓR W RAMACH PROJEKTU Programu Rozwojowego kierunku pielęgniarstwo IKFiZ w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu” w PWSZ w Raciborzu”, w Biurze Projektu,  II piętro pokój 231.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej:

Dodatkowe kwestie związane z udziałem w projekcie określa REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0026/19 dostępnym na stronie https://prkp.pwsz.raciborz.edu.pl/  w zakładce „Regulamin naboru do projektu”

Pliki do pobrania: