Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu ogłasza nabór studentów kierunku
pielęgniarstwo do projektu „Program rozwojowy  kierunku  pielęgniarstwo IKFiZ  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Studenci zostaną w ramach projektu objęci  wsparciem poprzez:

  1. Udział w kształceniu metodą symulacji medycznej. Każdy student objęty wsparciem
    w projekcie w ramach tego zadania jest zobligowany do odbycia 65 godzin szkolenia metodami symulacji medycznej. Zajęcia te są obowiązkowe i wchodzą w skład programu nauczaniu na kierunku pielęgniarstwo. Zajęcia będą prowadzone metodami niskiej
    i pośredniej wierności na terenie Uczelni przez wykwalifikowanych instruktorów symulacji medycznej oraz na salach wysokiej wierności w ośrodku symulacji medycznej poza Uczelnią. Dojazd do ośrodka symulacji medycznej zapewni Uczelnia oraz pokryje koszty dojazdu. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Nabór do projektu odbędzie się zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie WWW projektu prkp@pwszrac.pl
  2. Udział w zajęciach dodatkowych:  
  3. zajęcia praktyczne i teoretyczne z przedmiotu Epidemiologia szpitalna
  4. udział w szkoleniu; „Bliżej siebie, bliżej innych”

 Każdy student jest zobligowany do wypełnienia pisemnych zgłoszeń wraz
z załącznikami umieszczonymi na stronie WWW projektu prkp@pwszrac.pl