Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu ogłasza nabór kadry dydaktycznej do projektu „Program rozwojowy  kierunku  pielęgniarstwo IKFiZ w Państwowej  Wyższej  Szkole Zawodowej w Raciborzu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Nabór będzie przebiegał zgodnie z Regulaminem naboru umieszczonym na stronie WWW projektu www.prkp.pwszrac.pl

W ramach naboru, objętych wsparciem w projekcie,  będzie 5 pracowników dydaktycznych PWSZ w Raciborzu zatrudnionych na kierunku pielęgniarstwo, 2 techników symulacji medycznej i koordynator merytoryczny MCSM.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem naboru i składanie swoich ofert do Biura Projektu PWSZ w Raciborzu pokój nr A231 do dnia 31.03.2021 roku.